Schaakmat

(1500 woorden)

Ondanks alle politieke-en gezondheidsheisa in de BV Nederland en daarbuiten volgt hier een zuchtje Zuiderwind over de stand van zaken met betrekking tot het politieke conflict in Spanje over het onafhankelijkheidsstreven van Catalonië.

Alhoewel het politieke conflict in Spanje geen gewelddadige oorlog betreft, dat kan zij zich als Europese lidstaat nu eenmaal niet permitteren, trekt de Spaanse Staat alles uit de kast wat mogelijk is om het conflict tegen Catalonië te winnen. Zij is er zich terdege van bewust dat dit ook haar eigen reputatie schaadt en zelfs haar eigen ondergang als gevestigde democratische rechtstaat kan betekenen. Het voornaamste middel dat Spanje hiervoor gebruikt zijn de gerechtelijke macht, de uitvoerende macht, de hogere ambtenarij zoals inlichtingendienst en ambassades (de ‘deep state’) en natuurlijk de politieke krachten. Ik zal mij voornamelijk beperken tot de gerechtelijke macht.

De rechtzaak tegen de Catalaanse politietop
Op 30 Oktober 2017 diende de openbaar hoofdaanklager Maza een aanklacht in waarin de Catalaanse politici en de politie beschuldigd werden van gewelddadige oproer omdat zij op 1 Oktober een referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid hadden georganiseerd. Het Spaans Hooggerechtshof trok de rechtzaak tegen de politici naar zich toe en de speciale rechtbank Audiencia Nacional (deze valt niet onder het juridisch regiem van het Hooggerechtshof) behield de rechtzaak tegen de Catalaanse politie (Mossos d’Esquadra) en haar leider Trapero. Dit is op zichzelf al vreemd daar het één en dezelfde zaak betrof en daardoor tot de bizarre situatie leidde dat Trapero verplicht was om als getuige de vragen van de aanklagers te beantwoorden die later in de rechtzaak bij het Audiencia Nacional tegen hemzelf gebruikt konden worden. In principe zouden beide rechtzaken zelfs door het Hoge Gerechtshof in Catalonië hebben moeten plaatsvinden. Maar men achtte de zaak te belangrijk en van nationaal belang. Deze beslissing zou voor Spanje echter verregaande en nadelige gevolgen hebben. Daarover later meer.

Zoals algemeen bekend werden de Catalaanse politici veroordeeld tussen de 9 en 13 jaar gevangenisstraf voor het organiseren van een gewelddadige opstand en misbruik van openbaar geld. De Mossos d’Esquadre dienden daarbij als gewapende arm van de Catalaanse regering, aldus het OM. Omdat niet aangetoond kon worden dat er door de Catalanen gewapend geweld werd gebruikt, herdefinieerde het Hooggerechtshof wat zij onder het begrip ‘geweld’ verstaat. Als kroongetuige diende het hoofd van de Guardia Civil, Pérez de los Cobos. Deze beweerde dat de Mossos, bij name van Trapero, niet mee wilden werken in het tegenhouden van het referendum, zoals een lokale rechter bevolen had. De gewelddadige beelden hoe de Guardia Civil en de Policia Nacional het stemmen trachtte tegen te houden zijn de gehele wereld overgegaan. In zijn getuigenis verklaarde Trapero dat hij altijd gehoor had gegeven aan de rechter maar dat hij ook proportioneel had opgetreden om de samenleving niet te verbreken. Ook verklaarde hij toen dat hij alles voorbereid had om president Puigdemont en zijn ministers te arresteren indien de gerechtelijke macht daarom zou vragen. Op deze manier ontdeed hij zich van iedere verdenking van medewerking met de Catalaanse regering om de onafhankelijkheid van Spanje te realiseren.

In de rechtzaak bij het Audiencia Nacional tegen de Catalaanse politietop, deze begon nadat de politici reeds veroordeeld waren, ondervroeg de advocate van Trapero, altijd op zeer vriendelijke toon, opnieuw Pérez de los Cobos als getuige. Deze was inmiddels in ongenade gevallen bij de minister van BiZa omdat hij een politieonderzoek tegen de Spaanse PSOE politici verzwegen had. De los Cobos beweerde, net zoals tegenover het Hooggerechtshof, dat Trapero niet meewerkte en dat deze het referendum wilde toe te laten. Toen de advocate hem vroeg om concrete feiten of dat zijn beweringen slechts op persoonlijke perceptie waren gebaseerd, moest De los Cobos het antwoord schuldig blijven. De kroongetuige in de rechtzaak tegen de Catalaanse politici viel door de mand. Het Audiencia Nacional oordeelde daarom dat de Catalaanse politie proportioneel had opgetreden om het referendum tegen te houden, zoals het een democratische politie het betaamd. Trapero en zijn collega’s werden dus niet alleen vrijgesproken, maar het oordeel van het Audiencia Nacional staat bovendien lijnrecht tegenover dat van het Hooggerechtshof. Als gevolg hiervan zouden de veroordelingen van de Catalaanse politici, met name die van de Catalaanse minister van BiZa en politieke leider van de Mossos d’Esquadra, Quim Forn, ongedaan moeten worden gemaakt. Hier is echter geen enkele sprake van en Forn zit nog steeds gevangen.

België weigert uitlevering
Ondertussen liep er nog een Europese aanvraag van Spanje bij België om minister Lluís Puig uit te leveren. De rechtbank van Gent oordeelde dat Puig niet kan worden uitgeleverd omdat het Spaanse Hooggerechtshof niet gemachtigd is om zijn uitlevering aan te vragen. Puig zou door de ‘natuurlijke’ rechtbank in de jurisdictie Catalonië moeten worden berecht daar de veronderstelde misdaad daar heeft plaats gevonden. Omdat het Hooggerechtshof de zaak naar zich toegetrokken heeft, wordt Puig het internationale recht ontnomen om in hoger beroep te kunnen gaan indien hij in Spanje berecht zou worden. De openbaar aanklager in België, welke het Spaanse Hooggerechtshof in de uitleveringsaanvraag vertegenwoordigd, ging daartegen in beroep bij het Hof van Beroep in Brussel. Deze oordeelt dat Puig niet alleen kan worden uitgeleverd wegens het ontnemen van zijn beroepsrecht, maar stelt tevens vast dat zij twijfelt aan een eerlijke rechtsgang in Spanje. Zij baseert haar uitspraak op het rapport van de Work Group of Arbitrary Detention (WGAD) van het Hoog Commissariaat voor de Mensrechten. Deze eist directe vrijlating van de politici en burgerleiders. Spanje heeft daar geen gehoor aan gegeven. Hoewel er nog beroep tegen de uitlevering bij het Hof van Cassatiemogelijk was, heeft het Belgische OM besloten daar vanaf te zien. Minister Puig wordt definitief niet door België aan Spanje uitgeleverd.

De Belgische justitie weigert dus niet alleen om Puig uit te leveren, maar zij velt indirect ook een oordeel over de Spaanse rechtsgang en de veroordelingen tegen de Catalaanse politici en burgerleiders. Het vertrouwen van justitie tussen de Europese lidstaten, de ruggengraat van de Unie, is daarmee ondermijnt.

Opheffing immuniteit
Daar de Catalaanse president Puigdemont en twee van zijn ministers, Comín en Ponsatí, lid zijn van het Europese Parlement (EP), genieten zij juridische onschendbaarheid. (Ook vicepresident Junqueras werd verkozen tot het EP, maar op dat moment zat hij in voorarrest. Het Hooggerechtshof weigerde om hem plaats te laten nemen, ondanks dat het Europese Hof (EH) van Justitie oordeelde dat hij gekozen was en daarom lid van het EP is. Een jaar na haar uitspraak herinnerde het EH Spanje daar nogmaals aan, echter zonder enig resultaat.)

Het Hooggerechtshof heeft daarom aan het EP gevraagd om de juridische immuniteit van Puigdemont en zijn ministers op te heffen. Dit is een politiek proces waar een zogenoemde ‘Juridische commissie’ haar aanbevelingen doet welke vervolgens in het parlement in stemming worden gebracht. Het spreekt voor zich dat deze commissie neutraal en onpartijdig moet zijn en zich houdt aan de te volgen procedures. Deze commissie dient er voor te zorgen dat er aan een aantal condities al dan niet wordt voldaan. Zo kan de juridische onschendbaarheid niet worden opgeheven indien het politieke vervolgingen van een parlementslid betreft. De voorzitter van deze commissie is echter lid van de uitgesproken anti-Catalaanse partij Ciutadans. Daarnaast bestaat het merendeel van deze commissie uit politici van de Spaanse unionistische partijen Partido Popular en PSOE. Onlangs moesten Puigdemont en zijn ministers voor deze commissie verschijnen. Hoewel de commissieleden en de aangeklaagde parlementsleden verplicht zijn tot geheimhouding, klapte de voorzitter voorafgaand aan de hoorzitting reeds zijn partijdigheid naar buiten en gaven de commissieleden van de PP en PSOE commentaar over de zitting nog voordat deze was beëindigd. Het is niet ondenkbaar dat er binnen het EP een meerderheid gevonden kan worden om de juridische onschendbaarheid van Puigdemont en zijn ministers op te heffen. Daarmee blijven zij wel lid van het parlement, maar kan Spanje nieuwe Europese aanvragen doen voor hun uitlevering. Ook daar zal België, waar Puigdemont verblijft, zich dan weer over moeten buigen. Het is te verwachten dat zij, net als het geval van minister Puig en om dezelfde redenen, ook zal weigeren om Puigdemont uit te leveren.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens
De uitspraken van de WGAD, de Belgische en Duitse justitie (welke weigerde om Puigdemont uit te leveren wegens oproer) zullen zwaar wegen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bij haar overwegingen met betrekking tot de Catalaanse politieke gevangenen. In het geval van een uitspraak in het voordeel van de politieke gevangenen zal de reputatie van Spanje als democratische rechtstaat zware schade oplopen en zij zal gehoor moeten geven aan dit Hof wil zij niet vervallen tot een pariastaat binnen de internationale gemeenschap. Na de uitspraak van het Belgische Beroepshof over de uitlevering van minister Puig zei advocaat Gonzale Boye daarom: ‘Schaakmat’. De Europese justitie is echter bijzonder traag en vereist geduld van Catalaanse zijde.

Hoewel verre van onvolledig en met een ‘wordt vervolgd’, is de lezer met dit zuchtje Zuiderwind inmiddels beter op de hoogte dan de gemiddelde Spaanse inwoner. De juridische fiasco’s van Spanje zijn in de media doorgaans als een speld in een hooiberg te vinden.

Spanje verliest internationaal respect

(725 woorden)

Afgelopen week hield de Spaanse Guardia Civil een razzia waarbij 21 Catalanen werden gearresteerd en huiszoekingen werden gedaan. De acties werden met veel ophef uitgevoerd. Straten in de omgeving werden afgezet, agenten stonden met bivakmutsen en lange vuurwapens op wacht alsof het de gevaarlijkste terroristen betrof. Degenen die gearresteerd werden waren het hoofd van het kabinet van ex-president Puigdemont, ex-politici, zelfstandige ondernemers en andere burgers. De actie werd ondernomen in opdracht van de rechtbank in Barcelona. De aantijgingen zijn onder andere: misbruik van publieke fondsen, geldwitwaspraktijken en samenspanning met een buitenlandse mogendheid om de Spaanse natie te ondermijnen. Had de rechtbank de beschuldigden gewoon opgeroepen voor verhoor, dan had met zeer grote waarschijnlijkheid iedereen daar gehoor aangegeven. Nu moesten enkelen van hen één of meerdere nachten in de politiecel doorbrengen voordat zij door de rechter verhoord en weer op vrije voeten werden gesteld.

De verdachten zouden achter de ontwikkeling van de Android applicatie en de organisatie Tsunami Democràtic (Democratische Tsunami) zitten welke de protesten organiseerde tegen de veroordelingen in Oktober 2019 van de burgerleiders ANC en Omnium Cultural en de politici die het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid hebben georganiseerd. Ook zouden ze overheidsgeld hebben gebruikt voor de aankoop van de stembussen en de briefjes voor het referendum en zouden ze het huis in Waterloo, België, financieren waar de Catalaanse president in ballingschap zetelt. De meest opvallende aantijging is dat zij achter een deal met Rusland zouden zitten waarin overeengekomen zou zijn dat de Russen tienduizend soldaten naar Catalonië zou sturen om deze te steunen in haar streven naar haar onafhankelijkheid van Spanje. De huiszoekingen en arrestaties werd door de Guardia Civil daarom als ‘operatie Vólkhov’ gedoopt. Dit was de rivier waar de Spaans fascistische ‘Blauwe divisie’ zij aan zij met de Duitse nazi ‘s tegen de Russen vochten.

De beschuldigingen zijn gedaan op basis van rapporten van de Guardia Civil. Het hoofd van de Guardia Civil in Catalonië, luitenant kolonel Daniel Baena, was kroongetuige in de rechtzaak tegen Catalaanse politietop, waaronder majoor Trapero. In haar oordeel zegt het Audiencia Nacional in deze zaak dat ‘de drie genoemde feiten van deze kroongetuige niet stroken met de realiteit’. Oftewel Baena heeft tegenover de rechtbank gelogen. Ieder zichzelf respecterend corps zou na zo ‘n veroordeling haar topambtenaar direct uit zijn functie hebben gezet. Zoniet de Guardia Civil. Deze geeft er de voorkeur aan dat hij ongeremd kan doorgaan met het schrijven van verzonnen proza die voor de gerechtelijke macht als informatie dient tegen de politieke tegenstanders van de Spaanse eenheid.

De aantijgingen van de Spaanse justitie en de naamgeving van de actie door de Guardia Civil hebben de Russen dusdanig geïrriteerd, dat de ambassade in Madrid een Tweet publiceerde met: ‘De informatie over de tienduizend Russische soldaten is onvolledig. Er ontbreken twee nullen in het aantal soldaten en het meest belangrijke in deze samenzwering: de troepen zouden worden vervoerd met vliegtuigen van het type ‘Mosca’ en ‘Chato’ die tijdens de burgeroorlog in Catalonië werden geassembleerd en zij zouden op een geheime plek dichtbij Catalonië verborgen blijven totdat zij een versleuteld bericht zouden ontvangen om in actie te komen.’

De correspondent van de Catalaanse TV3 in Moskou vroeg aan de Russische regering opheldering over deze reactie. Deze luidde als volgt:

  • Het is een belachelijke aantijging van het hoogste niveau
  • Verbaasd dat er zoveel aandacht wordt geschonken aan verklaringen door hen (de Catalanen) die het (onafhankelijkheids)proces willen internationaliseren.
  • Het enige wat ze bereiken is dat de relatie tussen Spanje en Rusland verslechtert.

De Russische ambassade maakt dus een grap van de aantijgingen en toont daarmee een totaal gebrek aan respect voor de staat waar zij te gast is. In de internationale diplomatie is zoiets ongehoord en wordt zeer zelden vertoond. Spanje, dat weliswaar nog steeds door Rusland als bevriende mogendheid wordt beschouwd, heeft daarom een groot probleem. Want deze vriendschap zou vroeg of laat zomaar kunnen overslaan in iets anders. Bijvoorbeeld wanneer zij moet kiezen tussen een nieuwe Catalaanse Republiek of het Spaanse Koninkrijk dat het niet na kan laten om haar bevriende staten te bedreigen en te beledigen.

Hoewel de Spaanse media nagenoeg zonder uitzondering de aantijgingen voor als waar beschouwen, hecht de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging geen enkel geloof aan de Spaanse justitie en de Guardia Civil. De razzia ‘s en de willekeurige arrestaties worden daarom beschouwd als een waarschuwing en dreigement tegen de politici die zich voor de vervroegde verkiezingen kandidaat stellen en het mandaad van het referendum willen uitvoeren, namelijk het uitroepen van de Catalaanse onafhankelijkheid.

Vrijspraak voor Catalaanse poltitietop

(540 woorden)

Het hoofd van de Catalaanse politie (Mossos d’Esquadra), majoor Trapero (bekend vanwege zijn efficiënte optreden tegen de terroristische cel na de aanslagen in Barcelona en Cambrils), is samen met luitenant Teresa Laplana, staatssecretaris van BiZa Cèsar Puig en de algemeen directeur van de Mossos, Pere Soler, door het Audiencia Nacional vrijgesproken van oproer, opruiing en wettelijke ongehoorzaamheid.

Als gevolg van het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 Oktober 2017 werd de Catalaanse politie door het OM als ‘de gewapende arm’ van de Catalaanse regering beschuldigd in ‘de oproer (gewapende opstand) tegen de Spaanse gevestigde orde’. De zaak tegen de Mossos werd in een ander gerechtelijk proces behandeld dan die van de politici en de burgerleiders en door het Audiencia Nacional, de rechtbank tegen terrorisme, in plaats van het Hooggerechtshof. Omdat de politici en burgerleiders reeds veroordeeld waren voor opruiing, liet het OM aan het begin van het proces tegen de politietop weten dat zij in haar eindconclusies met grote waarschijnlijkheid de aanklacht ook zou verlagen naar opruiing. Desalniettemin bleef de oorspronkelijke aanklacht tijdens het proces staan en moest de advocaat haar strategie daarop richten. Hierdoor werd de verdediging dusdanig moeilijk gemaakt of er nog wel gesproken kan worden van een eerlijke rechtzaak. Toen bleek dat Pérez de los Cobos, het hoofd van de Guardia Civil en kroongetuige in deze zaak, zijn beweringen van een opstandige Catalaanse politietop niet met feiten kon onderbouwen en al zijn aantijgingen tegen Trapero op zijn perceptie bleken te zijn gebaseeerd, werd het OM gedwongen haar aanklacht te verlagen naar opruiing en wettelijke ongehoorzaamheid. Uiteindelijk heeft de rechtbank zelfs geen wettelijke ongehoorzaamheid gevonden bij de Mossos d’Esquadra. Het is daarmee de eerste uitspraak die, volgens verschillende advocaten en juristen, recht doet aan de realiteit.

Het is echter zeer goed mogelijk dat er door het OM beroep zal worden aangetekend. De zaak zal dan bij het Hooggerechtshof terecht komen en door dezelfde rechter Marchena worden behandeld die de politici en burgerleiders voor 9 à 13 jaar heeft veroordeeld wegens opruiing. Hieronder valt ook de Catalaanse minister van BiZa Quim Forn. Hij wordt als politiek hoofd van de Catalaanse politie verantwoordelijk geacht voor de ‘opstandige politie’, waarvan het Audiencia Nacional nu dus schrijft dat deze niet opstandig geweest is, en werd daarom veroordeeld voor 12 jaar gevangenisstraf. Gezien de immense verschillen in de vonnissen over het Catalaanse referendum zal er binnen en buiten de muren van het Spaanse justitiële apparaat, van justitie kan nog amper worden gesproken, nog menig woord hierover worden gewisseld.

Of er nu ook recht is gedaan aan de Catalaanse politietop is echter maar zeer de vraag. De beschuldigden werden drie jaar lang, inclusief gedurende het proces, bedreigd met zware gevangenisstraffen. Dit heeft in eerste instantie een diepe psychologische inpakt op hun persoonlijke leven gehad en hun professionele carrière geschaad. Daarnaast heeft dit onnodige en onterechte proces haar politieke doel bereikt door bij de Catalaanse politici en politie angst in te boezemen indien zij ook maar de geringste neiging tonen om onafhankelijk van Spanje te worden. Het is een gebruikelijke tactiek die door de Guardia Civil en de Spaanse justitie structureel tegen de Catalanen en Basken wordt toegepast.

Geheel volgens Spaanse traditie moesten de aangeklaagden hun vonnis uit de pers vernemen. Pas uren later maakte de rechtbank haar oordeel officieel bekend.

Veroordelingen bestuur Catalaans Parlement

(300 woorden)

Het Gerechtshof in Catalonië maakte gisteren haar besluit bekend over de rechtzaak tegen het bestuur van het Catalaanse Parlement. Op zes en zeven September 2017 besloot dit bestuur om een motie in behandeling te nemen over de referendumwet en de wet van juridische overgang naar een onafhankelijk Catalonië indien een meerderheid van het referendum daarvoor op 1 Oktober zou stemmen. Ook de parlementariër Mireia Boya van de CUP partij werd aangeklaagd omdat zij de motie had ingediend.

De vier leden van het Parlementsbestuur die het debat hadden toegestaan worden veroordeeld wegens wettelijke ongehoorzaamheid omdat zij geen gehoor gegeven hadden aan het schriftelijk bevel van het Constitutioneel Hof om het debat en het stemmen tegen te houden. Zij worden daarom verboden om gedurende achttien maanden een openbare functie te bekleden en moeten een geldboete van 30.000 Euro ‘s betalen.

Boya wordt vrijgesproken omdat zij, in tegenstelling tot de bestuursleden, geen persoonlijk schrijven met een waarschuwing van het Constitutioneel Hof had ontvangen en daarom niet de misdaad van wettelijke ongehoorzaamheid had begaan. De genomen beslissingen door het Parlementsbestuur worden, zoals altijd en overal, gezamelijk gedragen en kunnen niet op de individuele bestuursleden worden afgewenteld. De politici van de unionistische partijen die in het Parlementsbestuur zitten werden echter niet eens door het OM aangeklaagd.

De voorzitster van het Catalaanse Parlement, Carme Forcadell, werd een jaar geleden voor ditzelfde feit door het Spaans Hooggerechtshof veroordeeld tot elf jaar gevangenis wegens opruiing. Het behoeft weinig betoog dat hier geen sprake van justitie is. In een interview (in Catalaans) noemt de advocaat van de sociale leider Jordi Cuixart, Benet Salellas, de rechtzaak tegen zijn cliënt en de andere Catalaanse politieke gevangenen een oorlogsproces waarin het Hooggerechtshof geen gerechtigheid zoekt maar uit is op wraak en vergelding en haar politieke tegenstanders daarom met de gevangenisstraffen gijzelt.

Catalaanse president afgezet

(1140 woorden)

Spandoek
Een ieder die ooit een bezoek aan Barcelona heeft afgelegd, kent het centrum met haar Gotische wijk. Daar bevind zich ook het plein Plaça Sant Jaume met het stadhuis aan de ene en het regeringspaleis van de Generalitat (Catalaanse regering) aan de andere kant. Sinds 2018 hangen aan deze gebouwen gele strikken en spandoeken uit protest tegen de Catalaanse gevangenen vanwege het houden van een referendum over de onafhankelijkheid van Spanje. Aan het regeringspaleis van de Generalitat hangt bovendien een spandoek ‘Vrijheid voor de politieke gevangenen en de ballingen’. De Spaanse wet schrijft voor dat iedere propaganda van de politieke partijen aan de openbare gebouwen gedurende verkiezingscampagnes verboden zijn. Dat is logisch om te voorkomen dat de partij die op dat moment regeert in het voordeel zou zijn tijdens een verkiezingsstrijd.

Kiescommissie en gerechtelijke vervolging
Tijdens de Spaans nationale verkiezingen gebood de Centrale Kiescommissie dat de Catalaanse president, Quim Torra, het genoemde spandoek moest verwijderen. Torra beriep zich op het feit dat het geen partijpropaganda betrof, want de vrijheid van de Catalaanse gevangenen en van de in ballingschap verkerende politici wordt ook door oppositiepartijen en een brede laag van de bevolking gedragen. De Kiescommissie, bestaande uit rechters en juristen uit de academische wereld, gaf Torra 48 uur de tijd om het spandoek te verwijderen. De Catalaanse president liet het ultimatum verlopen en verving het spandoek uiteindelijk met de leuze: ‘Vrijheid van mening en opinie, artikel 19 van de universele verklaring van de mensenrechten’. Omdat het ultimatum verlopen was, diende de Kiescommissie een aanklacht in. Tijdens het gerechtelijk proces verdedigde Torra zich dat hij geen gehoor had gegeven omdat hij als president van een autoom gebied niet aan de Kiescommissie ondergeschikt is en het bevel daarom niet legaal was. De commissie is namelijk een administratieve eenheid die zorg draagt voor het verloop van de verkiezingen, maar vormt geen onderdeel van justitie. (Later bleek dat één van de academische leden van de Kiescommissie tegelijkertijd een bestuurstaak had bij de extreem rechtse, anti-Catalaanse en unionistische partij Ciutadans. De commissie was daarom verre van neutraal.) Bovendien betrof het Spaans nationale verkiezingen en geen verkiezingen die betrekking hadden op de vorming van de Catalaanse regering. Voordat het proces begon, heeft Torra getracht om de rechtbank te wreken omdat haar voorzitter zich publiekelijk had uitgesproken tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Hij kon daarom niet onpartijdig zijn met betrekking tot de tekst van het spandoek. Deze poging had echter geen succes en hij werd veroordeeld tot uitzetting uit zijn ambt en een geldboete. Nog nooit eerder in de Spaanse geschiedenis is een zittende president uit zijn ambt gezet. Wel is hij de derde president op rij die door justitie wordt vervolgt. Puigdemont, die het referendum organiseerde, en Artur Mas die in 2014 een volksraadpleging liet houden, gingen hem daarin voor. Torra kon echter nog in beroep gaan bij het Spaanse Hooggerechtshof. Ook dit hof heeft hij getracht te wreken daar drie van de vijf rechters van deze rechtkamer ook de Catalanen veroordeeld hebben. Zij kunnen daarom niet neutraal zijn vanwege een spandoek die ageert tegen de politeke gevangenen. Zoals verwacht, leverde ook deze wraking geen resultaat op. De partijdigheid van het Hooggerechtshof blijkt onder andere omdat zij deze zaak voorrang heeft gegeven boven de vele andere beroepszaken die er lopen. In haar oordeel heeft zij nu het oordeel van de rechtbank in Catalonië bevestigd, waardoor zijn afzetting van president Torra uit zijn ambt een feit geworden is. Zelfs de bekendmaking van de uitspraak gebeurd op onregelmatige manier omdat deze reeds naar de pers is uitgelekt nog voordat Torra officieel op de hoogte wordt gesteld. De president kan nog slechts opheldering aan de rechtbank vragen over zijn veroordeling waardoor zijn feitelijke afzetting maximaal zes maanden kan worden uitgesteld. Na de afzetting uit zijn ambt kan hij weliswaar aan het Constitutioneel Hof vragen om bescherming van zijn fundamentele rechten, maar dit hof kan haar oordeel lange tijd uitstellen terwijl zijn afzetting, met alle politieke gevolgen, reeds een voldongen feit is. Gezien het verleden van het Constitutioneel Hof met betrekking tot de Catalaanse gevangenen is dit ook te verwachten om te voorkomen zodat de president geen aanklacht bij het Europese Hof voor de Mensenrechten kan indienen.

Nog een rechtzaak
Bij de Spaanse nationale verkiezingen in het najaar van 2019 vond hetzelfde kat en muis spel over het spandoek plaats waardoor Torra zich vorige week opnieuw voor de rechtbank in Catalonië moest verantwoorden. Toen weigerde hij echter een verklaring af te leggen en zei dat de rechtbank niet neutraal is en het vonnis reeds vast ligt. ‘Ik ben voor de Catalaanse onafhankelijkheid en de rechtbank legt zich toe op de vervolging van de voorstanders daarvan.’ Net zoals in de beroepszaak bij het Hooggerechtshof, wees de president de rechtbank er op dat de Spaanse staat systematisch en op gecoördineerde manier de Catalaanse nationale minderheid gerechtelijke vervolgt. Momenteel lopen er 2850 rechtzaken tegen Catalaanse politici en burgers vanwege het onafhankelijkheidsproces. Discriminatie en vervolgingen van nationale minderheden ligt zeer gevoelig bij de internationale gemeenschap, waaronder de EU en de VN.

Reactie vanuit de politiek
De Catalaanse politieke partijen zijn diep verdeeld over de te volgen strategie. Angst heerst alom vanwege gerechtelijke vervolgingen, met name onder de voorzitter van het Catalaanse Parlement, Roger Torrent van de ERC partij, wiens voorgangster voor 13 jaar gevangen zit voor het houden van het debat over de referendumwet. Onder juridische druk ontzegde Torrent het lidmaatschap van de Catalaanse president van het Parlement waardoor deze zijn stemrecht verloor. De kiesgroep JxCat (Samen voor Catalonië) van Puigdemont heeft zich afgescheiden van de moederpartij PdeCat en onder dezelfde naam een eigen politieke partij opgericht. De partijen zijn met ruzie uit elkaar gegaan en de onenigheid over de rechten van de merknaam wordt via de rechtbanken uitgevochten. De coalitiegenoot ERC is reeds lange tijd niet meer loyaal aan Torra, waardoor de Catalaanse president afgelopen Februari verklaarde dat effectief regeren niet meer mogelijk is en vervroegde verkiezingen zullen worden uitgeschreven. De COVID-19 crisis heeft deze verkiezingen echter op de lange baan geschoven. Het ziet er dus naar uit dat er in Catalonië, al dan niet gedwongen door de wetgeving, vervroegde verkiezingen zullen plaats vinden. De christelijke partij ‘Democraten’ en JxCat zijn de enige voorstanders van wettelijke ongehoorzaamheid tegen de afzetting van president Torra.

Reactie vanuit de bevolking
Veel Catalanen zijn diep gefrustreerd omdat het Parlement en de regering zich niet aan hun verkiezingsbelofte en politieke mandaat hebben gehouden. Zij zouden werken om de onafhankelijke Republiek te verwezenlijken, zoals in het referendum was besloten. De gerechtelijke vervolgingen, het verbod van het Hooggerechtshof om Puigdemont via een videoconferentie als president te installeren en het verbod van de Spaanse justitie om de twee daaropvolgende presidentskandidaten aan te stellen, verhinderde dat de uiteindelijke regering van Torra op effectieve manier haar werk kon doen. Het is te verwachten dat er protesten zullen losbreken, maar in welke mate en voor hoe lang is vooralsnog onzeker. De burgerbeweging ANC houdt momenteel een enquête onder haar leden welke acties zij zullen ondernemen. Het staat in ieder geval vast dat we een bewogen herfst tegemoet zien.

Koninklijk conflict

(440 woorden)

Afgelopen week hield de Spaanse Hoge Juridische Raad haar jaarlijkse bijeenkomst aan Juridische school van Barcelona. Op deze ceremonie worden de pas afgestudeerde rechters aangesteld en anderen gepromoveerd. Gewoonlijk zit koning Felipe VI deze vergadering voor, maar vanwege het politieke conflict in Catalonië en zijn tot het nulpunt gedaalde populariteit, was hij ditmaal bij de viering absent met als excuus vanwege veiligheidsredenenen. De voorzitter van de Raad, Carlos Lesmes wiens voorzitterschap reeds twee jaar geleden verlopen is maar vanwege onenigheid tussen de Partido Popular (PP) en PSOE partijen nog steeds niet is vervangen, bekritiseerde de afwezigheid van Felipe VI hevig. Later die dag werd bekend dat de Spaanse koning hem gebeld had om te melden dat de Spaanse regering, bij monde van haar minister van justitie, hem verhinderd had om naar Barcelona af te reizen.

En hiermee beging het koningshuis een fundamentele en ernstige fout. Zij handelde zonder medeweten, laat staan instemming, van de regering zoals zij volgens de grondwet verplicht is. Het hoofd van de Spaanse staat koos partij voor de Hoge Raad en tegen de PSOE regering. De minister van justitie en de vicepresident Pablo Iglesias van de Podemos partij lieten hun onvrede over het partijdig optreden van Felipe VI duidelijk blijken en een institutionele crisis was daarmee een feit. Het optreden van Felipe VI tegen de Spaanse regering, welke notabene onlangs zijn vader en voormalig koning JuanCarlos I heeft helpen vluchten voor de Zwitserse justitie en ieder parlementair onderzoek naar zijn geldwitwas praktijken geblokkeert, is op zijn minst ondankbaar te noemen. Bovendien is zijn optreden een duidelijke schending van de grondwet en mag daarom gerust als een staatsgreep tegen de parlementaire monarchie worden beschouwd.

Op 3 Oktober 2017 hield Felipe VI een toespraak tegen de Catalanen omdat deze een referendum over hun onafhankelijkheid van Spanje hadden gehouden. De Spaanse politiek stemde daar toen volledig mee in en als gevolg daarvan paste de toenmalige PP regering van Rajoy op ongehoorde manier grondwetsartikel 155 toe in de vorm van het ontslag van de Catalaanse regering, de ontbinding van het Parlement en het opschorten van de Catalaanse autonomie. De partijdigheid van het staatshoofd was ook de directe aanleiding tot de gerechtelijke vervolgingen tegen de Catalaanse leiders. Wie gedacht had dat het koningshuis zich in haar partijdigheid zou beperken tot het politieke conflict met Catalonië, komt nu dus bedrogen uit. Maar het lag allemaal duidelijk in het verschiet. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van deze crisis zullen zijn. Maar het doet de populariteit van koning Felipe VI bepaald geen goed. Voor het eerst durven Spaanse politici en de pers openlijk te specularen over het einde van de monarchie, terwijl dit begin vorige week nog een streng taboe was. Zo weigerde het Nationaal Bureau voor Statistiek (CIS) toen nog een vraag over de monarchie in haar enquestes op te nemen omdat volgens haar directeur ‘dit in het geheel niet onder de bevolking leeft’.

Zomaar een zomerweekje in Spanje

(1425 woorden)

Vakantie?
Nu ook in Spanje de vakanties en het zomerreces zijn aangebroken, hadden we gehoopt, ook in politieke zin, even van onze rust te kunnen genieten. Dat blijkt echter niet helemaal zo te zijn.

Financiële redding
De economische statistieken van Spanje van het tweede kwartaal werden onlangs bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het Spaanse BNP met 18,5% is ingezakt ten opzichte van het eerste kwartaal, dat al een verlies van 5,2% liet zien. Spanje heeft daarmee de grootste economische terugval in Europa (met een gemiddeld verlies van 12,1% van het BNP) als gevolg van de coronacrisis.

Als gevolg daarvan is de Spaanse regering wanhopig op zoek naar financiële middelen. Ondanks de Europese steun van 140 miljard Euro ‘s, waarvan 73 miljard Euro ‘s aan subsidie en de rest aan leningen, vroeg zij afgelopen Maandag een extra lening van 20 miljard. Dat de regering radeloos is blijkt wel dat zij zelfs de spaartegoeden van de Spaanse gemeenten, een bedrag van tussen de 5 en 14 miljard Euro ‘s, tijdelijk wil vorderen. Ze belooft dat 30% daarvan na 2021 weer worden teruggegeven, zij het in de vorm van specifieke projecten en onder strenge voorwaarden. De rest zal na 2037 weer met rente worden uitgekeerd. Hoewel het overkoepelende orgaan van de vereniging van gemeentes in Spanje hiermee instemde, zijn veel burgermeesters het er niet mee eens dat hun spaargeld zomaar en op korte termijn, nog voordat het Congres zich hierover kan uitspreken, in beslag wordt genomen. De gemeentes worden zo de mogelijkheid ontnomen om de hoge sociale nood te verhelpen die door de coronacrisis is ontstaan. De plaats Deià, Mallorca, was de eerste die hiertegen in opstand kwam en weigert haar met moeite gespaarde geld af te dragen. Tot nu toe zijn er een tiental dorpen en steden die tegen deze maatregel rebelleren.

Vlucht van Juan Carlos I
De aanvraag van de regering om door de Europese Unie financieel gered te worden werd overschaduwd door de vlucht van de voormalig Spaanse koning Juan Carlos I naar het buitenland . De nationale en internationale media vermeldden uitgebreid over het uitwijken van Juan Carlos wegens de vele en grote corruptieschandalen. Juan Carlos schreef in zijn brief aan zijn zoon, koning Felipe VI, dat hij hem niet wilde hinderen in zijn werk als gevolg van ‘enkele misstappen in zijn privé sfeer’.

Met zijn vertrek probeert het Spaanse koningshuis zich van de ondergang te redden. Daarnaast lijkt de vlucht van Juan Carlos een poging om niet aan de Zwitserse justitie uitgeleverd te worden, waar een gerechtelijk onderzoek tegen hem loopt. Zijn verblijf bleef enkele dagen onbekend, maar uiteindelijk wist een Spaanse krant te melden dat hij in één van de duurste hotels wereldwijd, zo ‘n 12.000 Euro ‘s per nacht, in Abu Darib verblijft. Wie dat betaald is onzeker, maar vast staat dat de hotelsuite niet met zijn eigen geld wordt gefinancierd.

Het is politiek gezien onbegrijpelijk dat Juan Carlos I niet formeel uit het koningshuis is gezet, net zoals zijn dochter Infanta Cristina en schoonzoon Urdangarin als gevolg van het Noos fraude schandaal. Hij heeft daarom nog steeds zijn verplichtingen en werpt met zijn vlucht bovendien een smet op het Spaanse koningshuis. De ex-koning van Spanje kreeg met zijn vlucht de hulp van de Spaanse PSOE – Podem/Comu regering. President Pedro Sanchez wilde echter geen uitleg geven over de precieze gang van zaken en beweert dat het een ‘persoonlijke aangelegenheid’ van Juan Carlos I is. Sánchez spreekt de feiten dus tegen want een lid van een koningshuis is een publiek figuur en heeft daarom geen ‘persoonlijke aangelegenheden’. Zeker niet wanneer het zaken betreft die hij enkel en alleen als koning kon doen, zoals het bemiddelen van een Hogesnelheidslijn met het staatshoofd van Saudi Arabië. Hoewel coalitiegenoot Podem niet bij de vluchtoperatie werd betrokken en zelfs niet op de hoogte was, leidt het vooralsnog niet tot een regeringscrisis tussen de coalitiepartners. Zowel de socialistische PSOE als de radicale antimonarchistische partij Podemos-Comu houden het koningshuis de hand boven het hoofd. De spanningen zijn echter nog lang niet uit de lucht en kunnen leiden tot een heuse institutionele crisis dat de staatsfundamenten, het neo-francistische regiem dat in Spanje nog altijd de scepter zwaait, op haar grondvesten kan doen schudden.

Catalaans Parlementair debat
Naar aanleiding van de crisis van de monarchie liet de Catalaanse president Quim Torra het Parlement bijeenroepen voor een plenair debat. Deze vond afgelopen Vrijdag plaats. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen die daar de meerderheid hebben, stemden daarin dat Catalonië geen koning heeft. De Spaanse koning werd reeds in een voormalig debat ter discussie gesteld en door de Catalaanse meerderheid veroordeeld. Deze motie werd later door het Constitutionele Hof ongrondwettelijk werd verklaard. Het secretariaat van het Parlement, bestaande uit juristen die zorg moeten dragen voor de juridische zekerheid over haar functioneren, weigert nu echter om de motie van afgelopen Vrijdag in de Catalaanse Staatscourant te publiceren. Het secretariaat is dus in feite verworden tot de waakhond van de Spaanse justitie binnen het Catalaanse Parlement in plaats dat zij ten dienste staat van dit Parlement en het recht van de kiezers en haar vertegenwoordigers verdedigt. Het editoriaal van de Vilaweb krant ‘Agents d’altri’ (‘Agenten van de ander’, in Catalaans) wordt uitgelegd dat hier de scheiding van de machten duidelijk ontbreekt en daarom de fundamenten van de democratie, zoals deze zijn beschreven door Montesquieu, worden geschonden. De vicevoorzitter van het Catalaanse Parlement heeft te kennen gegeven dat het Parlement soeverein is en dat de motie daarom moet worden gepubliceerd. Desnoods zal hij de aangenomen motie zelf doen publiceren. Het fenomeen is niet nieuw. Momenteel zit de voormalige Parlementsvoorzitster Carme Forcadell voor elf jaar gevangen omdat zij ditzelfde had gedaan met de moties over de referendumwet voor de Catalaanse onafhankelijkheid op 6 en 7 Spetember 2017.

Uitlevering Catalaanse minister cultuur
Vrijdag deed de Belgische rechtbank uitspraak over de uitlevering van de Catalaanse minister van Cultuur tijdens het referendum, Lluís Puig. Hij is net als president Carles Puigdemont en drie andere ministers na het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 Oktober 2017 naar België uitgeweken. Spanje wil hem uitgeleverd hebben wegens misbruik van belastinggeld als gevolg van dit referendum. In haar uitspraak van afgelopen Vrijdag zegt de Belgische rechtbank dat zij weigert om  hem uit te leveren omdat zij vindt dat het Spaanse Hooggerechtshof niet bevoegd is om de aanvraag voor uitlevering te doen. Zoals zijn advocaat altijd heeft beweerd en de VN Work Group of Arbitrary Detention (WGAD) commissie bevestigde, zou het gerechtelijk proces in Spanje en de aanvraag voor uitlevering door een gewone rechtbank moeten worden gedaan en niet door het Hooggerechtshof. Omdat de rechtzaak door het Hooggerechtshof wordt behandeld, wordt Puig de mogelijkheid ontnomen om in hoger beroep in Spanje te kunnen gaan, wat tot een fundamenteel recht behoort. De uitspraak heeft grote gevolgen voor de andere Catalaanse politici in ballingschap en de veroordeelde Catalaanse leiders. De Belgische justitie impliceert met haar uitspraak dat deze niet door het Spaanse Hooggerechtshof vervolgt en veroordeeld hadden mogen worden. Eerder weigerde de Duitse justitie om Puigdemont aan Spanje uit te leveren omdat zij vond dat Puigdemont geen oproer had gepleegd. De uitspraken van de Duitse en Belgische justitie zijn een grote blamage voor de Spaanse en zullen als argument dienen in het beroep bij het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg. Spanje heeft nu tot vier maal toe getracht om de Catalanen uitgeleverd te krijgen. Er lopen nog aanvragen voor uitlevering tegen Puigdemont en twee van zijn ministers. Zij zijn echter allen lid van het Europese parlement en daarom juridisch onschendbaar totdat dit parlement besluit hun onschendbaarheid op te heffen.

Overlijden bisschop van de armen
De kapelaan van Catalaanse afkomst Pere Casaldaliga, bisschop en vrijheidstheoloog, streed voor de rechten van de Indiaanse bevolking in het Amazonegebied van Brazilië. Tot drie mal toe hebben de rijke grootgrondbezitters hem geprobeerd te vermoorden. Hij moest de vrijheidstheologie en zijn handelen, dat niets meer inhoudt dan wat  Jezus in het Evangelie opdraagt, namelijk het zoeken van rechtvaardigheid en de kant van de zwakken en armen te kiezen, verantwoorden tegenover paus Ratzinger. Hij wilde het land niet verlaten om vaarwel te zeggen tegen zijn moeder omdat hij anders bij zijn terugreis niet meer in Brazilië zou worden toegelaten. Uiteindelijk is hij, dankzij het belabberde zoniet criminele beleid van president Jair Bolsonaro, deze week op 92 jaar het slachtoffer geworden van de coronavirus. De Catalaanse TV3 veranderde haar programma voor de Zaterdagavond en toonde de documentaire ‘Descalç sobre la terra vermella’ (‘Op blote voeten over de rode grond’). Dit verslag laat zien hoe deze zoon van Catalonië in het diepe oerwoud van het Amazone gebied naast het evangelie liet zien dat met vreedzame strijd en volharding de machtigste grootgrondbezitters op de knieën worden gedwongen.

Derdegraads regiem van Catalaanse gevangenen opgeheven

420 woorden)

De Spaanse justitie maakt bekend dat de derde gevangenisgraad van de Catalaanse politieke gevangenen wordt opgeheven. Na 1/4 deel van de straf in de gevangenis doorgebracht te hebben, heeft iedere veroordeelde gevangene in Spanje daar recht op. De politieke gevangenen mochten daarom sinds de afgelopen twee weken de weekenden thuis doorbrengen. Het argument van het Openbaar Ministerie (OM) is dat zij geen spijt hebben van hun misdaden (het leiden van een vreedzaam protest, het houden van een parlementair debat of het organiseren van een referendum) en een gevaar voor de samenleving vormen. Voor sommigen van hen stelt hij ‘een speciale behandeling’ (lees: heropvoeding) voor om hen tot andere (politieke) gedachten te brengen. Sinds een week geleden het Hooggerechtshof ad hoc (speciaal voor deze gevangenen) zich tegen de precedenten (voorafgaande uitspraken) van ditzelfde hof in uitsprak, wordt de vrijheidsgraad van de Catalaanse gevangenen per directe ingang opgeheven wanneer de openbaar aanklager daar om vraagt.

Het OM is een strak hiërarchische organisatie. Aan het hoofd staat de de Spaanse openbaar hoofdaanklager. Deze handelt in naam van de regering en overheid. Momenteel bekleed de minister van justitie van de vorige regering van president Pedro Sánchez, Dolores Delgado, deze functie. Dit betekent dat óf de Spaanse regering staat achter het beleid van het OM om de Catalaanse gevangenen weer op te sluiten, notabene tegen de huidige wetgeving en interpretatie daarvan door de gerechtelijke macht in. Óf de openbaar hoofdaanklager heeft geen controle over het OM. In het eerste geval moet worden geconcludeerd dat het geen zin heeft dat de Catalaanse regering probeert te onderhandelen over een referendum voor zelfbeschikking met de Spaanse regering die tegelijkertijd de onafhankelijkheidsbeweging onderdrukt. In het tweede geval heeft het geen zin om met de Spaanse regering te onderhandelen omdat zij geen controle heeft over haar eigen overheidsinstellingen.

Een ad hoc uitspraak die een andere interpretatie aan een wet tot dan toe geeft en met het oog op een specifiek geval is in een rechtstaat ongehoord. De uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof ondermijnt daarmee de juridische zekerheid en grond waarop de wetgeving is gebaseerd.

Het snelle besluit van de plaatselijke rechter van Manresa om gehoor te geven aan het OM doet schade aan de partijdigheid van de rechtbank. Indien zij inderdaad onpartijdig zou zijn, dan zou de zaak worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst, zonder dat aan deze zaak prioriteit wordt gegeven.

Hieruit kan alleen maar geconcludeerd worden dat Spanje, opnieuw, geen gerechtigheid zoekt maar haar politieke tegenstanders wil wreken en onderdrukken.

Spaanse krooncrisis

(1485 woorden)

Ook in de internationale pers, waaronder de Nederlandse, wordt melding gemaakt van de crisis van het Spaanse koninklijk huis. De corruptieschandalen werden zelfs eerder in de internationale pers vermeld dan in de Spaanse. Wel was het in Spanje reeds algemeen bekend dat voormalig koning Juan Carlos I er buitenechtelijke relaties op nahield. De Spaanse pers verzweeg dit of sprak dit doorgaans goed. Zijn laatste ‘amant’ was Corinna zu Sayn-Wittgenstein et cetera, een adellijke hertogin van Duits-Deense afkomst. Sommige kritische journalisten en specialisten in het koningshuis hadden al reeds lange tijd hun twijfels over het functioneren van het Spaanse staatshoofd. Om te beginnen werd Juan Carlos I door dictator Francisco Franco met de vinger aangewezen als zijn opvolger om de eenheid van Spanje te behouden zoals de fascistische generaal dat wilde. Het is dus niet verwonderlijk dat Spanje geen zuivere overgang maakte naar een democratisch bestel zoals in Portugal en Griekenland in diezelfde periode van de jaren zeventig. De zogenaamde militaire coup op 23 Februari 1981 waarin kolonel Tejero van de Guardia Civil het Spaanse Congres binnendrong en daar enkele schoten loste werd door Juan Carlos I sterk veroordeeld. In zijn TV toespraak, waarin hij een militair uniform droeg, verklaarde hij dat Spanje zich als een democratie moest gedragen en dat een militaire staatsgreep onacceptabel was. Tejero werd tot gevangenisstraf veroordeeld en de rol van Juan Carlos I werd als staatshoofd versterkt. Later bleek uit verschillende onderzoeken dat Juan Carlos mogelijk zelf achter de staatsgreep zat om zijn positie op deze manier te verstevigen. Deze onderzoeken werden door de politiek en de Spaanse pers, altijd sterk afhankelijk van de overheid en de IBEX35 bedrijven die hun bestaan aan het Franco regiem te danken hebben, doodgezwegen.

De crisis van het koningshuis ontstond in 2012 toen de koning zijn heup brak tijdens een olifantenjacht in Botswana. Hij was daar met zijn toenmalige geliefde Corrina. Toen kwam pas goed het immorele gedrag van de koning aan het licht. Midden in een economische crisis waar een groot deel van de Spaanse bevolking niet het einde van de maand kan halen, maakte hij dure reisjes om ter vermaak dieren af te maken. Gedurende de weken dat hij in een Madrileens ziekenhuis lag bezocht koningin Sofia hem slechts eenmaal. Bij het verlaten van het ziekenhuis bood hij de Spaanse bevolking zijn excuses aan met de welbekende uitspraak: ‘Sorry, het zal niet weer gebeuren’. De affaire leidde uiteindelijk tot zijn aftreden en zoonlief Felipe VI volgde hem in 2014 op.

Sindsdien heeft de Spaanse koning zich niet meer aan dergelijke uitspattingsreisjes gewaagd, maar hij en het koningshuis bleven gewoon doorgaan met immoreel en corrupt gedrag als ‘business as usual’. Alleen zijn schoonzoon Urdangarin kon de dans niet ontsnappen en werd voor het Noos schandaal tot enkele jaren gevangenisstraf veroordeeld. Hij en zijn vrouw Infanta Christina werden uit het koningshuis gezet en verhuisden naar Geneve. Wat iedereen weliswaar vermoedde maar wat niet bewezen kon worden en in de Spaanse pers werd doodgezwegen was dat het corruptieschandaal van Urdangarin slechts het puntje van de ijsberg was en dat de corruptie binnen het Spaanse koningshuis structureel schering en inslag is. Verscheidene malen hebben Spaanse oppositiepartijen binnen het Congres geprobeerd om een parlementair onderzoek in te stellen naar het doen en laten van het koningshuis. Dit liep echter altijd stuk op de weerstand van de ultrarechtse partijen Partido Popular, Ciutadans en Vox en de socialistische (!) partij PSOE met als excuus dat de koning juridisch onschendbaar is. Totdat de Zwitserse krant ‘La Tribune de Geneve’ (oh ironie: de woonplaats van dochterlief) en de The Telegraph aan het begin van de coronavirus crisis meldden dat Juan Carlos I zo ‘n 100 miljoen US Dollars op een Zwitserse bankrekening bezit. Koning Felipe VI meldde direct dat hij van niets wist en dat hij afstand zou doen van deze erfenis. Hij kan echter pas afstand doen van een eventuele erfenis wanneer zijn vader komt te overleiden. Zijn uitspraak had dus geen enkele juridische betekenis, maar ondertussen gaf hij gewild of ongewild indirect toe dat de berichtgevingen over het schandaal kloppen. Gedurende de daaropvolgende weken sijpelden bijna dagelijks nieuwe berichtgevingen over dit koningsschandaal door. Daaruit blijkt dat Felipe VI medeeigenaar is van de Panamese Lucum Foundation, via welke de geldwitwaspraktijken plaats vinden. Hij wist dus wel degelijk van de corruptieschandalen van zijn vader en werkt zelfs actief aan de witwaspraktijken mee. Ook blijkt dat Juan Carlos in hoogst eigen persoon een koffer met 1,7 miljoen Euro ‘s aan biljetten op zijn Zwitsers Mirabaud bankrekening in Geneve heeft gestort. Het betrof een gift van de sultan van Bahrein. Een vertrouwenspersoon van Juan Carlos haalde tussen 2008 en 2012 maandelijks een bedrag van deze rekening voor ‘persoonlijk gebruik’. Het ging doorgaans om bedragen van boven de EU 100.000. Op zijn vliegreizen terug naar Madrid werd de vertrouwenspersoon nooit op het vliegveld gecontroleeerd. Het geld werd vervolgens in het koninklijk paleis met een elektronische biljettenmachine geteld.

De relatie met Corrina von Witgenstein is inmiddels verleden tijd. Bij hun afscheid schonk de voormalig Spaanse koning haar nog 65 miljoen Euro ‘s ‘uit liefde en voor de bewezen diensten’. In wezen betrof het een stalling van een gedeelte van het bedrag dat hij van Saudi Arabie had gekregen voor zijn bemiddeling bij de aanleg van de Hoge Snelheidstrein van Riad naar Mekka. Mevrouw Corrina is echter niet van zins om het bedrag aan hem terug te storten en zij treedt momenteel als getuige op in de rechtzaak die in Zwitserland tegen Juan Carlos I loopt. Deze laatste stelt alle Spaanse overheidsinstellingen, waaronder het CNI (Spaanse inlichtingendienst) en de Londense ambassade, in werking om haar en haar familie te bedreigen. Er is zelfs een schot door een raam van haar woning gelost. Of dit met hetzelfde wapen is gedaan waarmee olifanten om het leven worden gebracht is vooralsnog onbekend.

Na de eerste wereldoorlog en het verlies van de Duitse keizer Wilhelm II, welke in ballingschap in Doorn, Nederland, overleed en daar ligt opgebaard, werd de adellijke macht in West Europa grotendeels ontmanteld. Zij behield doorgaans wel haar titels, maar verloor haar politieke invloed en vaak ook haar rijkdommen. Een uitzondering hiervan was Spanje dat tijdens deze oorlog buiten schot bleef. De Spaanse adel heeft vandaag de dag nog al haar rijkdom, waaronder veel grondbezit, macht en invloed. En dat geldt ook voor Spaanse koning. Bij zijn aantreden had de konklijke familie weliswaar nagenoeg geen bezittingen, maar vandaag de dag wordt hun kapitaal ruim boven de 1 miljard Euro geschat. Boze tongen beweren dat Juan Carlos sinds 1973 (al voor zijn aantreden), commissies ontving voor vanuit Saudia Arabië geïmporteerde olie. Daarnaast is hij het hoofd van leger en justitie en heeft grote politieke invloed. Met de boze toespraak van Felipe VI tegen de Catalanen op 3 Oktober 2017, na het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid, verloor het staatshoofd zijn neutraliteit en de mogelijkheid om te bemiddelen in het politieke conflict. Zijn toespraak was de aanzet voor de opheffing van de Catalaanse autonomie en de talrijke gerechtelijke vervolgingen die vandaag de dag nog steeds in alle hevigheid plaats vinden.

De corruptieaffaire van het koninklijk huis heeft haar populariteit bepaald geen goed gedaan. Als gevolg van de toespraak van Felipe VI was deze in Catalonië reeds tot het minimum niveau gezakt. Nadat voornamelijk via de internationale pers bekend werd dat de voormalige koning meer dan EU 100 miljoen aan zwart geld bezit, klonken te midden van de quarantainemaatregelen vanwege de coronavirus er in geheel Spanje protesten vanaf de balkons van de huizen. Na de quarantaine besloot Felipe VI een zomertoernee door Spanje te houden om zijn populariteit wat op te veizelen. Het effect daarvan is echter zeer twijfelachtig. Toen hij besloot op 17 Juli Catalonië te bezoeken organiseerden de burgerorganisaties ANC en Omnium Cultural een protest tegen hem. De Catalaanse president Torra vroeg het koningshuis geen onnodige bezoeken te brengen in verband met de coronacrisis. Felipe stelde zijn bezoek uit tot de daaropvolgende Maandag waar hij toen in een geblindeerde auto slechts een klooster bezocht waar voormalige koningen begraven liggen. Opnieuw bleek dat de koning geen kleren aan heeft en zijn regiem, gestoeld op het fascistische francisme, in Catalonië niet meer de volledige controle heeft over het grondgebied.

Er gaan in Spaanse regeringskringen en de pers steeds meer stemmen op dat Juan Carlos I als kop van jut zal moeten dienen om het Spaanse koningshuis nog enigszins te kunnen redden. Men wil hem daarom uit het koningshuis zetten en is op zoek naar een geschikt land dat geen uitleveringsverdrag met Spanje heeft waar de voormalige koning in ballingschap kan leven. In tegenstelling tot de Catalaanse president Carles Puigdemont die zich vrijwillig meldde bij de Belgische rechtbank, wil de voormalig Spaanse koning wél op de vlucht gaan voor justitie voordat zijn juridische immuniteit wordt opgeheven.

Er bestaat dus een reële mogelijkheid dat Spanje vroeg of laat (opnieuw) een republiek zal worden. Of de val van het Spaanse koningshuis ook een einde van het post-francistisch regiem, gestoeld op het fascisme, zal betekenen is nog maar de vraag. Maar Spanje zal dan gedurende enige tijd rondlopen als een kip zonder staatshoofd. En een dodelijk gewond beest, of een failliete staat met militaire macht, is het gevaarlijkste wat men zich kan bedenken.

P.S. In de laatste uren heeft de Spaanse justitie, met de koning aan het hoofd, bekend gemaakt dat de Catalaanse politieke gevangenen hun derde graad van vrijheid wordt ontnomen. Na 1/3 deel van hun straf in de gevangenis doorgebracht te hebben, hebben zij daar recht op en mochten zij de weekenden thuis doorbrengen. Het argument van het OM, waardoor de vrijheidsgraad volgens een nieuw en tegenstrijdig precedent van het Hooggerechtshof per direct wordt opgeheven, is dat zij geen spijt hebben van hun misdaden en een gevaar voor de samenleving vormen.

De markiezin en de zoon van de terrorist

(850 woorden)

Een scherp parlementair debat
Vorige week vond er een heftig debat in het Spaanse Congres plaats tussen de vicepresident van de regering, Pablo Iglesias, en de woordvoerdster van de ultra rechtse Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos.

Hij noemde haar licht spottend ‘markiezin’, hetgeen ze ook daadwerkelijk is, en zei haar dat ze blij mocht zijn dat, in tegenstelling tot in Frankrijk, in Spanje de guillotine nooit is gebruikt. (Daarentegen werd in Spanje tot voor kort, echter niet tegen de adel, de meer barbaarse wurgpaal toegepast. In 1974 werd de Catalaanse vrijheidsstrijder Salvador Puig Antich als laatste daartoe veroordeeld.)

Als reactie daarop noemde zij hem ‘zoon van een terrorist’. De vader van Iglesias was lid van het Front Revolucionari Antifeixista i Patriòtic (FRAP) in het Nederlands vertaald als ‘het Revolutionaire Antifascistische en Patriottische Front’. Dit was een gewapende communistische groep die tot 1978 tegen het francisme streed. Natuurlijk benoemde het toenmalig regiem hun tegenstanders ‘terroristen’. Pablo’s vader had echter nooit geweld gebruikt, maar werd opgepakt bij het uitdelen van propaganda pamfletten en vervolgens veroordeeld als terrorist.

Onafgesloten hoofdstuk
Er zijn talrijke voorbeelden te noemen waarin mensen die tegen een dictatoriaal of onjuist regiem streden en door de desbetreffende overheid als ‘terroristen’ werden bestempeld. Nelson Mandela was bijvoorbeeld oprichter en voorzitter van Umkhonto We Sizwe (‘De speer van de natie’) die streed tegen het Apartheidsregiem in Zuid-Afrika. Zijn organisatie leidde als gevolg van gewapende acties officieel tot de dood van 130 mensen, 30 politieagenten en de rest burgers waarvan het merendeel zwarten. Maar hij werd na zijn vrijlating en als president van Zuid-Afrika allerminst, zowel door de internationale samenleving als in Zuid-Afrika zelf, als terrorist beschouwd. De verklaring hiervoor is dat Zuid-Afrika haar donkere periode van de Apartheid heeft afgesloten.

Gezien het feit dat een afgevaardigde in het Congres, een markiezin, een bestrijder van het Franco regiem als terrorist bestempeld, is dat in Spanje dus blijkbaar niet het geval. Generaal Francisco Franco wees prins Juan Carlos I aan als zijn opvolger. De Spaanse adel, met het koninklijk huis voorop, hebben het Franco regiem altijd gesteund en vormde zelfs een wezenlijk onderdeel er van. Zonder hun steun zou het Franco regiem misschien nooit hebben kunnen bestaan.

In de tweede helft van de zeventiger jaren en na de dood van Franco kwamen de politici met het militaire regiem overeen dat men het land zou gaan democratiseren. Met het geweer op tafel eisten de militairen dat de misdadigers van het Franco regiem amnestie zou worden verleend. Het alternatief was de voortzetting van militaire onderdrukking en dat Spanje de paria van de internationale gemeenschap zou blijven. En zo gebeurde het dat in Spanje criminelen die schuldig zijn aan het leed en de dood van velen, zoals de onlangs overleden martelaar Billy el Niño of Carlos Rey González die het vonnis van de dubieuze rechtzaak tegen Salvador Puig Antich ondertekende, heden ten dage vrij hun gang kunnen gaan. De laatste leidt nu een advocatenkantoor en is hoogleraar aan de privé universiteit UIC in Catalonië.

De adel in Europa
Na de eerste wereldoorlog kwam een einde aan de Duitse monarchie. Keizer Wilhelm II werd verbannen naar Doorn en in Duitsland en Oostenrijk werd de adel opgeheven of op zijn minst politiek gemarginaliseerd. Ook in andere delen van Europa was dit het geval, ondanks dat enkele westerse democratieën zoals Nederland nog een zogenaamde parlementaire monarchie hebben. In Frankrijk was reeds met de revolutie rond 1790 een einde aan de adel gemaakt. Dit proces ging echter geheel voorbij aan het Iberische schiereiland. De adel bestaat op dag van vandaag nog steeds en heeft er, met het koninklijk huis aan het hoofd, aanzienlijke macht en aanzien. Dat bleek deze dagen onder andere weer eens uit de belofte van koning Felipe VI naar aanleiding van de corona crisis. Hij beloofde dat ‘hij melk en olie aan de allerarmsten zal schenken’. Dat roept niet bepaald de indruk van een moderne democratie van de eenentwintigste eeuw op, maar geeft eerder het gevoel dat sommigen zich nog steeds in de feodale middeleeuwen wanen.

In onze westerse wereld bestaat de algemene visie dat niemand schuldig kan worden bevonden voor de misdaden die zijn of haar voorouders hebben begaan. Ook kunnen ouders niet worden veroordeeld indien hun kinderen misdadig gedrag vertonen. Hierop zou echter een uitzondering moeten worden gemaakt voor degenen die hun rijkdom en privileges hebben geërfd, en geaccepteerd!, van hun ouders. En dat is precies het geval van de adellijke stand waaronder markiezin Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos. De titels, haar rijkdom en privileges heeft zij enkel en alleen te danken aan de daden (en de misdaden) die haar voorvaderen in het verleden hebben begaan. Hieronder vallen onder andere ook de goudroof uit Zuid-Amerika met de onderdrukkingen en mensenslachtingen onder de Indiaanse volksstammen. De stamboom van Cayetana Álvarez de Toledo is terug te leiden tot aan de hertog van Alba, Fadrique Álvarez de Toledo, welbekend uit de geschiedenisboeken vanwege zijn strafexpeditie tegen de Nederlandse Gewesten van de zestiende eeuw. Er is sindsdien weinig veranderd in het gedrag van de Spaanse adel, met de uitzondering dat het in de twintigste eeuw een naam heeft gekregen: fascisme.